Sanguisorbia tenuifolia var. alba

Sanguisorbia tenuifolia var.alba

Sanguisorbia leaf